สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน

Active Learning

สื่อการเรียนการสอน

หลักสูตรการป้องกันทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรการป้องกันทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา

สื่อการเรียนการสอนฯพระสอนศีลธรรม

Scroll to Top