ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานพระสอนศีลธรรม ได้ดำเนินขับเคลื่อนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บนพื้นฐานของแผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๙) มีวิสัยทัศน์ คือ

เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขายทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อนศีลธรรม สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ ๓ คือ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งตอบสนองแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างสังคม ประเทศชาติสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่นยืน” มีภาคีเคลือข่าย ดังนี้

๑) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๖) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๗) โรงเรียนรุ่งอรุณ
๘) มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

Scroll to Top