ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงาน

พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร

พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหาสาม อคฺคธมฺโม

พระมหาสาม อคฺคธมฺโม

นักจัดการงานทั่วไป

พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท

พระมหากฤษดา ขนฺตฺยาภินนฺโท

นักจัดการงานทั่วไป

พระรัชพล ปภสฺสโร

พระรัชพล ปภสฺสโร

นักจัดการงานทั่วไป

พระดนัย ญาณธีโร

พระดนัย ญาณธีโร

นักจัดการงานทั่วไป

นายพีระพล อ่อนลำเนาว์

นายพีระพล อ่อนลำเนาว์

นักวิชาการศึกษา

นายภูวนัย ปริศนา

นายภูวนัย ปริศนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสดใส เจือจันทร์

นายสดใส เจือจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี

นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง

นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์

นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงฤดี ธนะสาร

นางสาวดวงฤดี ธนะสาร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวราตรี รัตนโสภา

นางสาวราตรี รัตนโสภา

นักจัดการงานทั่วไป

นายวรพงษ์ พรหมเสนา

นายวรพงษ์ พรหมเสนา

นักจัดการงานทั่วไป

Scroll to Top